Privacy

Over hoe wij met je gegevens omgaan

Dynamic Zakelijke Leningen respecteert je privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat we jouw onderneming een dienst verlenen op een manier die transparant en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze af te stemmen op de wensen en behoeften van onze klanten.

Om de diensten juist en volledig aan te kunnen bieden gebruiken we een aantal van jouw persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens zorgvuldig en veilig. Over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken willen we graag open en duidelijk zijn. In deze privacyverklaring geven we jou daarom antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dynamic Zakelijke Leningen.

Wie is verantwoordelijke?

Dynamic Credit Leningen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de verstrekking van een zakelijke lening aan jouw onderneming. Dynamic Credit Leningen B.V. is een dochteronderneming van Dynamic Credit Group B.V. Binnen Dynamic Credit Group is het beleid rondom privacy en gegevensbescherming en de invulling van de rol van Data Protection Officer (DPO) op groepsniveau geregeld. Alle ondernemingen die deel uitmaken van Dynamic Credit Group hebben dus hetzelfde beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over jou als persoon zeggen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je onderneming klant bij ons is of als je contact met ons hebt. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, leeftijd, geboortedatum, IP-adres, een kopie van je paspoort, financiële gegevens of het Kamer van Koophandel nummer van jouw onderneming.

Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, raadplegen en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Om een zakelijke lening te kunnen verstrekken aan jouw onderneming verwerkt Dynamic Zakelijke Leningen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Identificatiegegevens (zoals: KvK-nummers en andere identificatienummers van de overheid zoals paspoortnummer en ID-nummer, geboortedatum, nationaliteit, geslacht).
 • Financiële gegevens (zoals: inkomen, leningen, eigendom, onderpand, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer).
 • Contactmomenten en inhoud (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen, wat jij op de Dynamic Credit Zakelijke Leningen website doet en bekijkt, ons contact via social media, jouw stemgeluid in telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en verbetering van onze dienstverlening).
 • Beroeps- en/of bedrijfsmatige gegevens die van belang zijn (zoals: ondernemingsactiviteiten).
 • Gegevens met betrekking tot jouw burgerlijke staat.
 • Bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude).

Welke geldige redenen (grondslagen) voor verwerking hebben wij?

Zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt Dynamic Zakelijke Leningen alleen jouw persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De gegevensverwerking door Dynamic Zakelijke Leningen kan gebaseerd zijn op de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een leningsovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Dynamic (zoals het nastreven van de doelen waarvoor Dynamic persoonsgegevens verwerkt, die in deze verklaring worden genoemd) of van een derde, zoals één van onze klanten, een andere financiële instelling of de financiële sector, behalve wanneer jouw belangen zwaarder wegen.
 • Met jouw toestemming, waar je die hebt gegeven, die je kan intrekken.

Voor welke doelen verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Dynamic Zakelijke Leningen gebruikt jouw persoonsgegevens:

 • Om een leningsovereenkomst of andere overeenkomst met jou te kunnen aangaan en uitvoeren. Met andere woorden om jou diensten of een product te kunnen leveren.
 • Om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, waarvoor we bijvoorbeeld statistische analyses uitvoeren.
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om jou te informeren over diensten of producten die interessant voor jou kunnen zijn.
 • Om jouw en onze risico’s te beoordelen en te minimaliseren, bijvoorbeeld door jouw kredietwaardigheid te beoordelen en te zorgen dat jij en wij verantwoorde risico’s nemen als je een lening bij ons afsluit. Of in het geval van (mogelijke) betalingsproblemen in het kader van preventief of bijzonder beheer.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen, bijvoorbeeld in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en fraudeonderzoek, hiervoor raadplegen wij incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet.
 • Om bij te houden hoe, wanneer en welk contact wij met jou hebben, zodat wij de communicatie met jou kunnen verbeteren of onze medewerkers kunnen coachen en trainen.

Als Dynamic Zakelijke Leningen van plan is om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan zal Dynamic Credit Zakelijke Leningen jou eerst informatie verstrekken over dat andere doel en hoe wij er voor zorgen dat de verwerking zorgvuldig en transparant plaatsvindt.

Wanneer verwerken wij gegevens die we niet van jou zelf hebben verkregen?

Wij gebruiken ook gegevens over jou die we niet van jou zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van jouw partner, jouw accountant, jouw financieel adviseur, van Bureau Krediet Registratie (BKR) of uit openbare bronnen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We delen jouw gegevens ook met andere partijen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals:

 • Kredietbeoordelaars (zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR))
 • Overheidsinstellingen (zoals de belastingdienst en de Kamer van Koophandel)
 • Zakelijke partners (zoals andere ondernemingen binnen Dynamic Credit Group, service partners, IT bedrijven en datacenters)

Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan treffen wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen om er voor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Zonder jouw toestemming delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden voor marketing- of verkoopactiviteiten.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Onze Dynamic Zakelijke Leningen website, jouw portal en onze IT-systemen zijn goed beveiligd. Verder doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen laten wij meerdere keren per jaar door onafhankelijke experts controleren.

Ook hebben we onze medewerkers en die van onze leveranciers instructies gegeven om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Toegang tot de gegevens wordt gecontroleerd en zo veel mogelijk beperkt. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en verbeterd wanneer nodig. En wat als er toch een keer iets mis gaat? Dan volgen wij een duidelijk stappenplan. Datalekken pakken we aan en leggen we vast. We melden ze ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jou, als dat nodig is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor de duur die nodig is voor de doelen waarvoor we de gegevens verwerken of zo lang als we ze moeten bewaren van de wet. De bewaartermijn kan per doel en afhankelijk van de grondslag van de verwerking verschillen. Een afgewezen lening aanvraag verwijderen we bijvoorbeeld na 1 jaar. Je lening dossier wordt verwijderd 7 jaar nadat de zakelijke lening is beëindigd.

Wat doen wij met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat jouw persoonsgegevens op geen enkele manier meer aan jou gekoppeld zijn of kunnen worden.

Verwerkingen in andere landen

De verwerkingen door Dynamic Zakelijke Leningen vinden alleen in Nederland plaats. Door het delen van gegevens met dienstverleners kunnen jouw gegevens ook in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) worden verwerkt.

Wij kiezen ervoor om alleen samen te werken met dienstverleners die verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) omdat deze landen voldoende bescherming bieden. Dynamic Credit Zakelijke Leningen ziet er op toe dat gegevens door andere partijen alleen verwerkt kunnen worden in deze landen.

Welke rechten heb je?

Sinds de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht is heb je meer controle over je persoonsgegevens. Bestaande rechten zijn uitgebreid en nieuwe rechten zijn toegevoegd. Je hebt de volgende rechten:

 • Inzage: Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan over het algemeen binnen één maand na jouw verzoek aan ons toegang krijgen tot alle persoonsgegevens die wij van jou hebben.
 • Correctie: Je kan ons vragen om onjuistheden in jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Verwijderen: Je kan ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat je hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van jouw persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking: Als je bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens.
 • Beperken van verwerking: Je kan ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.
 • Overdraagbaarheid: Je kan de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij bewaren opvragen. Deze leveren wij dan aan op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare manier. Deze kan je bijvoorbeeld verzenden naar een derde partij.
 • Intrekking toestemming: Waar je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken kan je jouw toestemming intrekken. De persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold mogen wij dan niet meer verwerken.
 • Een klacht indienen: Je kan een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor je bepaalde rechten niet in alle gevallen kan uitoefenen.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je je rechten wilt uitoefenen, stuur je een e-mail naar zakelijk@dynamiccredit.com of een brief naar Dynamic Credit Leningen B.V., Frederik Roeskestraat 97 D, 1076 EC, Amsterdam onder vermelding van het recht dat je wilt uitoefenen.

Als je jouw rechten wilt uitoefenen, stuur dan ook een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee. Vergeet niet je burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. We reageren binnen vier weken nadat we je bericht ontvangen.

Klachten

We doen ons best om je privacy en persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ben je toch niet tevreden, dan kan je een e-mail sturen naar zakelijk@dynamiccredit.com of een brief sturen naar: Dynamic Credit Leningen B.V., Frederik Roeskestraat 97 D, 1076 EC Amsterdam.

In je e-mail of brief omschrijf je jouw klacht en geef je ons jouw adres, telefoonnummer en e-mail adres. Wij zullen je dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie geven. Je hebt verder ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacy en gegevensbescherming

Als je vragen hebt over de manier waarop we met jouw privacy en persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met:

Data Protection Officer - Dynamic Credit Group privacy@dynamiccredit.com +31 20 7981383

Wijziging van deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd. De laatste versie is gepubliceerd op: 17 september 2018.