Basis of Maatwerk?

Voor de Dynamic Verhuurhypotheek hanteren wij twee verschillende rekenmethodes. Wat is het verschil, en waar moet je rekening mee houden?

Over de rekenmethodes

We gaan eerst uit van de basisberekening. Past dit niet? Dan kunnen we maatwerk toepassen. Deze aanvragen beoordelen we, de naam zegt het al, op maat. Hiermee kan je meer lenen, maar is het proces ingewikkelder en doen we meer checks.

Basismethode

Je kan (verwachte) huurinkomsten meenemen in de maximale hypotheekberekening voor de Dynamic Verhuurhypotheek. In principe gaan we hiervoor uit van 100% van de huurinkomsten uit een getekend huurcontract of 50% van de markthuur (zoals vastgesteld in een gevalideerd taxatierapport) als de woning nog niet verhuurd is.

We gaan ervan uit dat de taxateur rekening houdt met het woningwaarderingsstelsel en dat als de woning onder de liberalisatiegrens valt, de sociale huurprijs is aangegeven als markthuur.

Maatwerkmethode

In deze berekening tellen we de huurinkomsten op bij de maximale financieringslast in plaats van ze op te tellen bij het toetsinkomen. We kijken naar huurinkomsten uit een getekend huurcontract en de markthuur, kiezen de laagste van de twee en rekenen met 80% daarvan.

Hierdoor kan in veel gevallen de maximale hypotheekberekening hoger uitvallen. Uiteraard zijn hier wel extra voorwaarden aan verbonden. Aanvragen op basis van maatwerk worden individueel beoordeeld door een interne kredietcommissie. Hoe dat precies werkt en welke voorwaarden we stellen aan maatwerkdossiers vind je hieronder.

Meer over maatwerk

Voorwaarden

Met onze maatwerkberekening wijken we af van de standaard berekening zoals benoemd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Hierin staan rekenregels beschreven, waarvan je mag afwijken als de verstrekking als verantwoord wordt beschouwd. Maar wat is verantwoord? Om hier een goede afweging over te maken hebben we een duidelijk overzicht nodig. In onze acceptatiehandleiding en op onze website vind je welke voorwaarden wij stellen aan aanvragen volgens de basismethode.

We toetsen maatwerkdossiers op basis van een aantal voorwaarden. Doorstaat een aanvraag de toets, dan hoeft deze niet voorgelegd te worden aan een kredietcommissie, en volgt deze het reguliere proces. Deze voorwaarden zijn:

  • De huurinkomsten zijn minimaal 1,2 keer de hypotheeklasten;
  • Als er 1 aanvrager is moet het minimale jaarinkomen € 44.000 bedragen;
  • Bij 2 aanvragers moet het minimale jaarinkomen € 55.000 bedragen;
  • Er is een minimaal eigen vermogen van € 6.500;
  • Bovenop dat minimum is er voldoende buffer voor financiële tegenslagen zoals leegstand, op basis van het aantal panden in bezit. Voor het eerste pand geldt 12 maanden, voor 2 panden 18 maanden (9 per pand), voor 3 geldt 21 maanden (7 per pand) en voor 4 geldt 24 maanden. Het maandbedrag aan buffer is de gemiddelde hypotheeklast van alle in bezit zijnde verhuurpanden.

Let op! Het model dat we ontwikkeld hebben om maatwerkaanvragen op voorhand te toetsen voorziet (nog) niet in aanvragers met (toekomstig) pensioeninkomen of aanvragen waarbij meer dan 2 aanvragers zijn betrokken. Bij twijfel behouden we altijd het recht om een aanvraag alsnog voor te leggen.

Aanvullende documenten

Om aan te tonen dat een hogere verstrekking op basis van de maatwerkmethode verantwoord is kunnen we een overzicht van alle beschikbare eigen middelen opvragen i.v.m. het aantonen van de vermogenspositie.

Proces

Uiteraard passen we altijd het vier-ogenprincipe toe op dossiers. Ook bij maatwerk beoordelen twee acceptanten of de aanvraag past op onze voorwaarden.

Omdat we met maatwerk afwijken van de standaard hypotheeknormen vinden we het nog belangrijker dan normaal dat de verstrekking verantwoord en passend is.

De extra voorwaarden die we hiervoor stellen vind je onder het kopje ‘Voorwaarden’.

Past een aanvraag niet volgens deze voorwaarden, maar is er toch een goede motivatie dat deze verantwoord zou zijn? Dan kan deze aanvraag voorgelegd worden aan een interne kredietcommissie.

Deze commissie toetst dan of de financiële situatie goed genoeg is om financiële tegenslagen en leegstand op te vangen. Soms blijkt tijdens deze beoordeling dat er nog extra informatie nodig is. Ook vindt bij maatwerk een wettelijk verplichte aanvullende vastlegging plaats.

Extra doorlooptijd

Zoals je kan lezen heeft deze methode iets meer voeten in de aarde, waardoor het proces doorgaans ook langer duurt.

Hoeveel langer is dit dan? Als een dossier voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden voor maatwerk en het reguliere proces in kan, volgt deze de verwerkingstijden zoals vermeld op onze adviseurspagina.

Als een dossier compleet is en het blijkt dat deze voorgelegd moet worden aan de kredietcommissie, duurt dat maximaal 3 extra werkdagen.

Infographic rekenvoorbeeld maatwerk methode