Privacyverklaring Dynamic Hypotheken

Dynamic Credit Financieringen B.V. (hierna te noemen ‘Dynamic Hypotheken’) respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat we u een dienst verlenen op een manier die transparant en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze af te stemmen op uw wensen en behoeften.

Om de diensten juist en volledig aan te kunnen bieden verwerken we uw persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens zorgvuldig en veilig. Over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken willen we graag open en duidelijk zijn. In deze privacyverklaring geven we u daarom antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamic Hypotheken.

Wie is verantwoordelijk?

Dynamic Hypotheken is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het behandelen van een aanvraag voor de Dynamic Verhuurhypotheek. De onderneming is een dochteronderneming van Dynamic Credit Group B.V.

Binnen Dynamic Credit Group is het beleid rondom privacy en gegevensbescherming en de invulling van de rol van Data Protection Officer (DPO) op groepsniveau geregeld. De verschillende ondernemingen hebben dus hetzelfde beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk bijvoorbeeld aan u naam, adres, leeftijd, geboortedatum en een kopie van uw paspoort. Ook uw inkomen, bankrekeningnummer, IP-adres en BSN-nummer zijn persoonsgegevens die wij verwerken.

Wat is verwerken?

Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, raadplegen en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om de Dynamic Hypotheek kredietverleningsdiensten te kunnen aanbieden verwerkt Dynamic Hypotheken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Identificatiegegevens (zoals: BSN-nummers en andere identificatienummers van de overheid zoals paspoortnummer en ID-nummer, geboortedatum, nationaliteit, geslacht).
 • Financiële gegevens (zoals: inkomen, leningen, eigendom, onderpand, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer).
 • Contactmomenten en inhoud (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen, wat u op de Dynamic website doet en bekijkt, ons contact via sociale media, uw stemgeluid in telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en verbetering van onze dienstverlening).
 • Beroeps- en/of bedrijfsmatige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming). In geval van inkomsten uit eigen onderneming: KvK-nummers.
 • Relatie- en familiegegevens (zoals: burgerlijke staat en gezinssamenstelling).
 • Bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude).

Welke geldige redenen (grondslagen) voor verwerking hebben wij?

Zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt Dynamic Hypotheken alleen uw persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De gegevensverwerking door Dynamic Hypotheken kan gebaseerd zijn op de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een leningsovereenkomst, hypotheekakte of een andere overeenkomst die Dynamic Hypotheken met u is aangegaan.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals uw BSN-nummer om fiscale gegevens aan de Belastingdienst door te geven.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Dynamic Hypotheken of (een) derde(n) (zoals onze investeerders of toezichthouders op onze investeerders, financiële instellingen of toezichthouders op de financiële sector) (zoals het nastreven van de doelen waarvoor Dynamic Hypotheken persoonsgegevens verwerkt, die in deze verklaring worden genoemd) of van een derde, zoals één van onze klanten, een andere financiële instelling of de financiële sector, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen.
 • Met uw toestemming, waar u die heeft gegeven, die u kunt intrekken.

Voor welke doelen verwerken we persoonsgegevens?

Dynamic Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om een leningsovereenkomst of andere overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren. Met andere woorden om u diensten of een product te kunnen leveren.
 • Om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, waarvoor we bijvoorbeeld statistische analyses uitvoeren.
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over diensten of producten die interessant voor u kunnen zijn.
 • Om uw en onze risico’s te beoordelen en te minimaliseren, bijvoorbeeld door uw kredietwaardigheid te beoordelen en te zorgen datu en wij verantwoorde risico’s nemen als u een lening bij ons afsluit. Of in het geval van (mogelijke) betalingsproblemen in het kader van preventief of bijzonder beheer.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen, bijvoorbeeld in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en fraudeonderzoek, hiervoor raadplegen wij incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet.
 • Om bij te houden hoe, wanneer en welk contact wij met u hebben, zodat wij de communicatie met u kunnen verbeteren of onze medewerkers kunnen coachen en trainen.

Als Dynamic Hypotheken van plan is om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan zal Dynamic Hypotheken u eerst informatie verstrekken over dat andere doel en hoe wij ervoor zorgen dat de verwerking zorgvuldig en transparant plaatsvindt.

Centrale opslag en uitwisseling persoonsgegevens binnen Dynamic Hypotheken en haar Nederlandse zustermaatschappijen

We slaan persoonsgegevens zoveel mogelijk centraal op. Deze persoonsgegevens zijn, voor zover noodzakelijk, ook toegankelijk voor de Nederlandse zustermaatschappijen van Dynamic Hypotheken. Wij doen dit om de volgende redenen:

 • zodat informatie zoveel mogelijk op één centrale plaats opgeslagen- en beveiligd wordt, terug te vinden is en daarvandaan gecontroleerd vrijgegeven kan worden naar die personen die het nodig hebben voor hun functie;
 • voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude of misbruik te voorkomen en te bestrijden;
 • om risico's beter in te schatten;
 • om uw algemene vragen over producten en diensten snel te kunnen beantwoorden;
 • om u een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden;
 • om de kwaliteit van de persoonsgegevens te waarborgen;
 • voor onderzoek en innovatie; en voor interne (management) rapportages.

Wanneer verwerken wij gegevens die we niet van u zelf hebben verkregen?

Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uw hypotheekadviseur, van Bureau Krediet Registratie of uit openbare bronnen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen uw gegevens ook met andere partijen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals:

 • de Belastingdienst
 • het Kadaster
 • het Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • het Waardering Onroerende Zaken (WOZ) register
 • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
 • uw werkgever of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van het beheer van uw hypotheek
 • zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van leadacquisitie, bijvoorbeeld voor terugbelverzoeken.

Verder schakelen wij ook derden in voor de uitvoering van onze diensten zoals onze service partners, andere ondernemingen binnen Dynamic Credit Group, IT bedrijven en datacenter dienstverleners. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, dan treffen wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Zonder uw toestemming delen wij uw persoonsgegevens niet met derden voor marketing- of verkoopactiviteiten.

Verwerkingen in andere landen

Verwerking van persoonsgegevens door Dynamic Hypotheken vindt zoveel mogelijk in Nederland plaats, of in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein: EER), waar de AVG ook van kracht is, plaats.

Als er toch situaties zijn waardoor wij moeten kiezen om samen te werken met dienstverleners die verwerken in landen buiten de EER, dan doen wij dat alleen als voldaan wordt aan de AVG. Dit betekent dat samenwerking met partners alleen mogelijk is:

(i) als een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat het betreffende land of gebied, waarin de partner zich bevindt, een passend beschermingsniveau biedt, of

(ii) als passende waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn getroffen, bestaande uit bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst tot gegevensoverdracht, op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen.

Een kopie hiervan kan worden opgevraagd bij Dynamic Hypotheken door een e-mail te sturen naar privacy@dynamiccredit.nl of een brief te sturen naar: Dynamic Hypotheken, Fred. Roeskestraat 97D 1076 EC, Amsterdam

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website (www.dynamiccredit.nl), uw Dynamic account en onze IT-systemen zijn goed beveiligd. Verder doen we er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen laten wij meerdere keren per jaar door onafhankelijke experts controleren.

Ook hebben we onze medewerkers en die van onze leveranciers instructies gegeven om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Toegang tot de gegevens wordt gecontroleerd en zo veel mogelijk beperkt. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en verbeterd wanneer nodig. En wat als er toch een keer iets misgaat? Dan volgen wij een duidelijk stappenplan. Datalekken pakken we aan en leggen we vast. We melden ze ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u, als dat nodig is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor de duur die nodig is voor de doelen waarvoor we de gegevens verwerken of zo lang als we ze moeten bewaren van de wet. De bewaartermijn kan per doel en afhankelijk van de grondslag van de verwerking verschillen. Een afgewezen hypotheekaanvraag verwijderen we bijvoorbeeld na 1 jaar. Uw hypotheekdossier wordt verwijderd 7 jaar nadat de hypotheek is beëindigd.

Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat uw persoonsgegevens op geen enkele manier meer aan u gekoppeld zijn of kunnen worden.

Welke rechten heeft u?

Sinds de privacywetgeving AVG van kracht is, heeft u meer controle over uw persoonsgegevens. Bestaande rechten zijn uitgebreid en nieuwe rechten zijn toegevoegd. U heeft de volgende rechten:

Inzage: U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons toegang krijgen tot alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren.

Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u heeft verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar heeft tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Overdraagbaarheid: U kunt de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij bewaren opvragen. Deze leveren wij dan aan op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare manier. Deze kunt u bijvoorbeeld verzenden naar een derde partij.

Intrekking toestemming: Waar u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u uw toestemming intrekken. De persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold mogen wij dan niet meer verwerken.

Een klacht indienen: U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid of een ander recht wilt uitoefenen, stuur een e-mail naar privacy@dynamiccredit.nl of stuur een brief naar: Dynamic Hypotheken, Frederik Roeskestraat 97 D 1076 EC, Amsterdam onder vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuur dan ook een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Vergeet niet uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. We reageren binnen vier weken nadat we uw bericht ontvangen.

Klachten

We doen ons best om uw privacy en persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bent u toch niet tevreden, dan kunt u een e-mail sturen naar klachten@dynamiccredit.nl of een brief sturen naar: Dynamic Credit Financieringen B.V., Frederik Roeskestraat 97 D 1076 EC Amsterdam.

In uw e-mail of brief omschrijft u uw klacht en geeft u ons uw adres, telefoonnummer en e-mail adres. Wij zullen u dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie geven. U heeft verder ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.